FB pixel

Obchodní podmínky 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Úvodní informace

 

Podnikatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy klientem/zákazníkem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem o ochranně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Tento dokument je veřejný a slouží k řádnému informování klienta o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o právech klienta v souvislosti s jejich ochranou.

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

 

Jméno, příjmení:                            Aleš Povondra 

IČO                                                       714 75 583

DIČ                                                        CZ

se sídlem                                            Jaroslava Kociána 2392, Kladno, Kročehlavy, PSČ 272 01

(dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou

email: foto@alespovondra.cz

telefon: 775029238

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky/smlouvy.

 

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 

 

Zákonný důvod, účel a rozsah zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů jeplnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů jevyřízení Vaší objednávky/smlouvy a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Zpracování je prováděno manuálně i automatizovaně v elektronické formě.

 

 

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údajepo dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nejdéle však po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

 

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou:

-          podílející se Poskytovatelé údržby informačního systému

-          další příjemci dle potřeb a pokynů klienta/zákazníka.

 

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Poučení o právech subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

Závěrečná ustanovení

 1. Zadáním objednávky, resp. uzavřením smlouvy potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.